หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นางสาวธนารัตน์ สภาสุวรรณกุล

  ประธานสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายจันทร์ สมสวย

  รองประธานสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายพุธานุภาพนำผล อมลพร เพ็งประโคน

  เลขานุการสภาเทศบาล

  08-1266-6826

 • thumbnail

  นางสาวรัตนาวดี ถิ่นนคร

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายลัน หมั่นตลุง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายเกษม ยิ่งเชิดงาม

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นางหทัยพร เมินธนู

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายสัญชาย สืบสวน

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นางปิลันชนา โภคทรัพย์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นางสาวภัคจิราพัชญ์ พรหมอินทร์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นางวรรณวิภา ใจกล้า

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นายลม จันทร์ประโคน

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นายสนธยา กลมยา

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง