หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางอนงค์ บุญมา

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายสุธี ชำรัมย์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางแก่นจันทร์ จันทร์แจ่มภพ

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายจิรัฏฐ์ รอบรัตน์

  นิติกรปฏิบัติการ

 • thumbnail

  จ่าเอกชรินทร์ พรหมบุตร

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสามารถ ชะลอ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายวสันต์ ช่างบุ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน