หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางอนงค์ บุญมา

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายสุธี ชำรัมย์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางแก่นจันทร์ จันทร์แจ่มภพ

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอานนท์ จึงลักขณานนท์

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  จ่าเอกชรินทร์ พรหมบุตร

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสามารถ ชะลอ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายวสันต์ ช่างบุ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางกรองแก้ว ตัวประโคน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายยุทธจักร์ ท่าประโคน

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.วิชิต วงศ์ประโคน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • thumbnail

  นายเจษฎากร ยิบประโคน

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายนนทวัฒน์ หาญประโคน

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายธงชัย เขือบประโคน

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายพีระพันธ์ ปาประโคน

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายวรรณศักดิ์ ประสิทธิ์ปัญญากร

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายทวัชชัย ทวรรณเวช

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายมนูญ โสสุข

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นางจันทร์เพ็ญ จุลทัศน์

  คนงาน

 • thumbnail

  นายโกวิท สีแสง

  คนงาน

 • thumbnail

  นายยุทธนา บุญมานะ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสุวิทย์ เสาเปรีย

  คนงาน

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง