หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางชนนิกานต์ พิบูล

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ ปุจฉาธรรม

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางชนนิกานต์ พิบูล

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางภัสราภรณ์ ทูลประโคน

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางบุญทา ธรรมสาร

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวบุษบา ชื่นประโคน

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาววิไล อินพูลโสม

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ จิตรัมย์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายไชวัฒน์ แฟ้นประโคน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวอิสราวรรณ จาบประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางอำภา ป้องแก้ว

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจุไรรัตน์ ด้วงประโคน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง