หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์:-

ทำเนียบบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาววิยดา หนูประโคน

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสุลัดดา มารังกูล

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววิยดา หนูประโคน

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสิทธิชัย บำรัมย์

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวภาวิณี หมั่นจำรูญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง